Inventory for NXP
Id Model Number Description
2059388 453654-JGR REEL
2059389 P374LV C2G126DP,125 REEL
2059390 P7041147C601 REEL
10351724 568-1958-1-ND
10351725 74HCT238D
10351726 74LVC2G66DC-G
10351727 BC856BT,115
10351728 BFG541,115
10351729 BZB784-C12,115
10351730 BZX84J-B18,115
10351731 CTL2002DC,125
10351732 ISP1105BS-T
10351733 PBSS304PX,115
10351734 PCA9501BS-T
10351735 PCF8563TS/4,118
10351736 PHD36N03LT,118
10351737 PMEG2005AEL
10351738 PMEG3002AEL,315
10351739 SAA7120HB
10351740 SC16C650BIBS,151
10351741 AERO4228EL1UM
10351742 AERO4228EL/1R
10351743 BB202+115
10351744 74AUP2GU04GW
10351745 74ALVT16374DGG,518
10351746 IP4281CZ10
10351747 PN65KHN1/C203018
10351748 SAA7136E/1/G
10351749 2403-260-00001-B20
10351750 2403-260-00001-CERB2
10351751 2403 263 00052
10351752 PCA9541AD/03+112
10351753 SCC2691AC1D24
10351754 BSR19A+215
10351755 BZB784-C7V5
10351756 PBSS5350T T/R
10351757 PMBF170
10351758 9340 111 30115
10351759 PHD36N03LT+118
10351760 74LVC2G06GV
10351761 IP4280CZ10
10351762 ISP1505CBS-S
10351763 PCA9551PW
10351764 IP4058CX8/LF
10351765 IP4058CX8/LF+135
10351766 TDA9886TS/V4+118
10351767 PCA9555PW
10351768 BFG425W+115
10351769 TEA5761UK1N3/S
10351770 TDA8034HN
10351771 74HCT1G14GW
10351772 BCP69
10351773 LPC1111FHN33/101
10351774 PMEG6002EB115
10351775 74LV595PW
10351776 BLF6G27-10
10351777 74LVC4245APW,118
10351778 IP4047CX6/LF
10351779 LM3671MFX-ADJ
10351780 DS25CP152TSQ
10351781 PCA9554ADCK0255
10351782 LMX2336LTM
10358163 BZA462A
10470598 P89C668HBA
12051689 BFS17W Contact Vicky for fast response stk
12051777 BAS516 Contact Kasper for fast response stk
12051795 BBY5803W Contact Vicky for fast response stk
12051808 BAS7007 Contact Vicky for fast response stk
12051839 BC857BW Contact Vicky for fast response stk
12051846 PCA9540BDP Contact Vicky for fast response stk
12051847 BAV99W Contact Vicky for fast response stk
12052506 PEMB13 Contact Jon for fast response stk
12053599 HEF4077BT Contact Jon for fast response stk
12053726 MFRC52201HN1 Contact Jon for fast response stk
12053759 BZV55B6V2 Contact Jon for fast response stk
12053763 BZV55C8V2 Contact Jon for fast response stk
12053959 74AHC1G08GV Contact Jon for fast response stk
12054030 74HCT365D Contact Jon for fast response stk
12054148 BC847C Contact Jon for fast response stk
12054168 PCF8574P Contact Fiona for fast response stk
12054169 BC857C Contact Jon for fast response stk
12054170 PCF8583T5518 Contact Jon for fast response stk
12054171 BC859C Contact Jon for fast response stk
12054232 TDA9820T Contact Jon for fast response stk
12054532 SAA1064 Contact Fiona for fast response stk
12055156 BCV26 Contact Fiona for fast response stk
12055191 BZX284C39 Contact Fiona for fast response stk
12055413 HEF4093BT Contact Fiona for fast response stk
12055530 PBSS5320 Contact Fiona for fast response stk
12055572 BAS56 Contact Fiona for fast response stk
12055706 SAA7105H Contact Fiona for fast response stk
12055708 SAA7118EV1M5 Contact Fiona for fast response stk
12055818 BAT754 Contact Fiona for fast response stk
12055889 KTY81110 Contact Fiona for fast response stk
12055934 BC856A Contact Fiona for fast response stk
12055936 PCF8574AT3 Contact Fiona for fast response stk
12056932 BSH105 Contact Kasper for fast response stk
12057274 PDTB123YT Contact Kasper for fast response stk
12057287 BSP130 Contact Kasper for fast response stk
12057381 BAS16 Contact Kasper for fast response stk
12057666 BAS21 Contact Kasper for fast response stk
12057997 BZX284C10 Contact Kasper for fast response stk
12057998 BZX284C36 Contact Kasper for fast response stk
12058001 BZX284C9V1 Contact Kasper for fast response stk
12058397 BAS4004 Contact Kasper for fast response stk
12058525 BAS45AL Contact Kasper for fast response stk
12058528 BFT46 Contact Kasper for fast response stk
12058581 BZV49C13 Contact Kasper for fast response stk
12058638 BSP52 Contact Kasper for fast response stk
12058640 BCX5216 Contact Kasper for fast response stk
12058663 BAT54C Contact Kasper for fast response stk
12058684 BCX5516 Contact Kasper for fast response stk
12058697 BZV55C4V3 Contact Kasper for fast response stk
12058821 BAP6403 Contact Kasper for fast response stk
12058900 BAV70 Contact Kasper for fast response stk
12058974 74AHC08D Contact Kasper for fast response stk
12058976 74AHCT1G04GV Contact Kasper for fast response stk
12058989 74HC14D Contact Kasper for fast response stk
12058991 74HC14PW Contact Kasper for fast response stk
12058993 74HC240D Contact Kasper for fast response stk
12058994 74HC244D Contact Kasper for fast response stk
12058996 74HC4046AD Contact Kasper for fast response stk
12058999 74HC573D Contact Kasper for fast response stk
12059004 74HCT02D Contact Kasper for fast response stk
12059009 74HCT245D Contact Kasper for fast response stk
12059019 74LVC02AD Contact Kasper for fast response stk
12059042 BAT754A Contact Kasper for fast response stk
12059181 BC846B Contact Kasper for fast response stk
12059183 BC847 Contact Kasper for fast response stk
12059194 BZX84C15 Contact Kasper for fast response stk
12059196 BZX84C27 Contact Kasper for fast response stk
12059197 BZX84C2V4 Contact Kasper for fast response stk
12059211 BZX84C75 Contact Kasper for fast response stk
12059212 BZX84C9V1 Contact Kasper for fast response stk
12059229 BZV85C33 Contact Kasper for fast response stk
12059622 LPC2365FBD100551 Stock
18078343 PN5472A2EV/C20803 NFC Microcontroller_PN5472A2EV/C20803_PCE
27662741 BF1108R,215 DISC-Diode
27662840 GTL2014PW INTERFACE IC-(general)
27662975 PDTC143XE,115 DISC-Transistor
42045239 1PS70SB82
42045547 74AHC1G08GW125
42045551 74LVC1G07GV
42045722 BZX384-B3V3115
42046239 HEF4066BPN
42046664 P80C552IBA
42046666 P89V664FBC
42046675 PCF2127AT/1
42046696 PRLL4001
62682613 PDTC123YU.115
62682623 BC857BW
62682626 PDTC143EU115
62682627 PDTC143EU
62682638 BC817- 40
62682639 BCV47
62682643 BC857B.215
62682645 PMBTA42
62682648 BF822
62682657 PDTC143ZT
62682662 BCP51
62682665 BCP6916
62682673 BCX51-16
62682675 BC846BF
62682700 BAV70W
62682702 BAV23
62682704 BAV70
62682717 PMEG2005AEA
62682722 BAT54A
62682731 BZD27C56
62682735 BZV55-C6V2
62682739 BZV55-C24V
62682740 BZV55C24
62682745 BZX84J-C3V3
62682746 BZX84C3V9
62682747 BZX84J-C5V1
62682748 BZX84C5V6
62682750 BZX84C6V8
62682752 BZX84J-C9V1
62682755 BZX84C18
62682771 BYD17D
62682772 BYD37D
62682773 BYD17G
62682849 BZX284-C4V7
62682905 N74F32D
62682906 74F32D
62682955 ISP1106DH
62682981 LS1046ASE8Q1A
62683079 MC33PF8100EAES
62683101 NX5P3090UKZ
62683290 SA56004ED 118
62683995 MPC880CVR133
62683997 MPC855TVR80D4
62684066 74LVC373AD
62684092 PCA9544APW
62684093 PCA9500PW
62684122 74LVC1G19GW
62684135 PCA9535PW
62684177 MCIMX512DJM8C
62684223 74LVC06AD
62684226 A7102CGUK/T0B0494
62684244 BC860C215
62684304 BZX84-C30,215
62684305 BZX84-C51,215
62684307 BT148W-600R
62684338 PESD5V0X1BL
62684445 SA639DH/01
62684448 LPC2114FBD64/01
62684745 SAA7173HLV203
62685350 74AHC573PWT
62685545 74LVC1G04GV125
62685561 74LVC08AD,112
62685803 74HC74N652
62685813 PCF8575TS
62685836 74AUP1G02GW
62685841 74HCT14D
62685854 SA602AN
62686102 74HC4051D
62686628 SAA7173HL203
62687751 LM75ADGT
62688281 MCIMX6QP7CVT8AB
62689334 MPC8275VRPIEA
62689397 74ALVC16425DGG
62689419 PCF8563T/F4,112
62691976 BSN20TR
62691977 BAT54CWTR
62691978 N74F656ADT
62693304 1N4746A113
62693309 PCA9846PW-ARD
62693310 74HC1GO8GW/C4
62693311 74LVC1G57GW-Q100
62693312 SC900726EGR2
62693313 PMEG6010ELR
62693314 OM5939CHN-C1
62693315 PCAL6534EV-ARD
62693316 OM14500-TJA1102
62693317 BC846B
62693318 PMV100XPEA
62693319 SSL5021BDB1268UL
62693320 PCA9617ADP-ARD
62693321 PC33PF8100CDES
62693322 74AHC08BQ
62693323 74HC30D/S400118
62693324 PH6030DLV115
62693325 74HC244D-S400
62693326 74AHC1G32GW-S400
62693327 TEA6831HW/V106Y
62693328 74AHC1G32GW/AU
62693329 PCA9541PW112
62693330 74LVC30ABQ
62693331 74HCT541PW/S400
62693332 SSL5031BDB1207UL
62693333 SSL5021BDB1267UL
62693334 PNEV512B 699
62693335 BA278,115
62693336 SC16C550BIB48-157
62693337 PKIT-PCA9460-EVB
62693338 HEF4013BT/C118
62693339 HEF4070BT/S400
62693340 IMX8XMIPI4CAM
62693341 SC111302385VALR
62693342 74LVC2GO6GW-Q100
62693343 74HC4051BQ/S400
62693344 SAT18S230-11NR3
62693345 BYV10-600PQ
62693346 SC68376BGMAB20
62693347 MC33879APEKR2
62693348 74HCT125PW/C4118
62693349 74LVC1G74GN/S505115
62693350 PCAL6524EV-ARD
62693351 SC109957FNE
62693352 SC109954FNE
62693353 SC667152EVLU66
62693354 PMBT3906MB
62693355 SC900734AF
62693356 SC711KC1CFUE4
62693357 SC667288VAA
62693510 74HCT4067D
62695204 BSN20215
62695205 BCP6916115
62696770 TZA3012HW/N1
62696771 TZA3017HW/N1
62700186 3000042.0
62700196 3042857.0
62700199 03070143
62700210 3120009.0
62700211 3120047.0
62700215 3122857.0
62700217 3130042.0
62700220 3130822.0
62700229 3150001.0
62700234 3160051.0
62700237 3160069.0
62700245 3320004.0
62700247 3320848.0
62700272 4000017.0
62700274 4000023.0
62700276 4000070.0
62700290 4020026.0
62700295 4021052.0
62700304 4040156.0
62700308 4050062.0
62700312 4050124.0
62700317 4060033.0
62700318 4060039.0
62700319 4060052.0
62700320 4060056.0
62700322 4060068.0
62700324 4060092.0
62700327 4060118.0
62700343 4132017.0
62700344 4132037.0
62700345 4134017.0
62700424 4340047.0
62700473 5070032.0
62700518 5130080.0
62700543 5130295.0
62700637 5160653.0
62700659 5180062.0
62700837 5370464.0
62701546 1.6000468E7
62701548 1.600047E7
62701609 1.6050622E7
62701633 1.6050793E7
62701634 1.6050794E7
62701659 1.6050966E7
62701672 1.6051046E7
62701714 1.6051414E7
62701759 1.6051952E7
62701762 1.6052034E7
62701782 1.7050122E7
62701838 1.7050495E7
62701839 1.7050496E7
62701841 1.7050499E7
62701873 1.7050764E7
62701980 1.8160123E7
62701984 1.8160289E7
62702290 4.79150003E8
62702925 103-0018-000
62703117 1210-0002
62703136 1213-0024
62703400 2205-00740
62703410 221-0027052
62703432 221-0038516
62703437 221-0038963
62703449 2218-06020
62703698 3205-40510
62704217 479150-003
62705231 909-0007501
62705790 DGI16051952LF
62705792 DGI16052068NLF
62706846 SC41008A
62706918 TI02070
62706940 TSI01527