Inventory for NXP
Id Model Number Description
2059388 453654-JGR REEL
2059389 P374LV C2G126DP,125 REEL
2059390 P7041147C601 REEL
10351724 568-1958-1-ND
10351725 74HCT238D
10351726 74LVC2G66DC-G
10351727 BC856BT,115
10351728 BFG541,115
10351729 BZB784-C12,115
10351730 BZX84J-B18,115
10351731 CTL2002DC,125
10351732 ISP1105BS-T
10351733 PBSS304PX,115
10351734 PCA9501BS-T
10351735 PCF8563TS/4,118
10351736 PHD36N03LT,118
10351737 PMEG2005AEL
10351738 PMEG3002AEL,315
10351739 SAA7120HB
10351740 SC16C650BIBS,151
10351741 AERO4228EL1UM
10351742 AERO4228EL/1R
10351743 BB202+115
10351744 74AUP2GU04GW
10351745 74ALVT16374DGG,518
10351746 IP4281CZ10
10351747 PN65KHN1/C203018
10351748 SAA7136E/1/G
10351749 2403-260-00001-B20
10351750 2403-260-00001-CERB2
10351751 2403 263 00052
10351752 PCA9541AD/03+112
10351753 SCC2691AC1D24
10351754 BSR19A+215
10351755 BZB784-C7V5
10351756 PBSS5350T T/R
10351757 PMBF170
10351758 9340 111 30115
10351759 PHD36N03LT+118
10351760 74LVC2G06GV
10351761 IP4280CZ10
10351762 ISP1505CBS-S
10351763 PCA9551PW
10351764 IP4058CX8/LF
10351765 IP4058CX8/LF+135
10351766 TDA9886TS/V4+118
10351767 PCA9555PW
10351768 BFG425W+115
10351769 TEA5761UK1N3/S
10351770 TDA8034HN
10351771 74HCT1G14GW
10351772 BCP69
10351773 LPC1111FHN33/101
10351774 PMEG6002EB115
10351775 74LV595PW
10351776 BLF6G27-10
10351777 74LVC4245APW,118
10351778 IP4047CX6/LF
10351779 LM3671MFX-ADJ
10351780 DS25CP152TSQ
10351781 PCA9554ADCK0255
10351782 LMX2336LTM
10358163 BZA462A
10470598 P89C668HBA
12051689 BFS17W Contact Vicky for fast response stk
12051777 BAS516 Contact Kasper for fast response stk
12051795 BBY5803W Contact Vicky for fast response stk
12051808 BAS7007 Contact Vicky for fast response stk
12051839 BC857BW Contact Vicky for fast response stk
12051846 PCA9540BDP Contact Vicky for fast response stk
12051847 BAV99W Contact Vicky for fast response stk
12052506 PEMB13 Contact Jon for fast response stk
12053599 HEF4077BT Contact Jon for fast response stk
12053726 MFRC52201HN1 Contact Jon for fast response stk
12053759 BZV55B6V2 Contact Jon for fast response stk
12053763 BZV55C8V2 Contact Jon for fast response stk
12053959 74AHC1G08GV Contact Jon for fast response stk
12054030 74HCT365D Contact Jon for fast response stk
12054148 BC847C Contact Jon for fast response stk
12054168 PCF8574P Contact Fiona for fast response stk
12054169 BC857C Contact Jon for fast response stk
12054170 PCF8583T5518 Contact Jon for fast response stk
12054171 BC859C Contact Jon for fast response stk
12054232 TDA9820T Contact Jon for fast response stk
12054532 SAA1064 Contact Fiona for fast response stk
12055156 BCV26 Contact Fiona for fast response stk
12055191 BZX284C39 Contact Fiona for fast response stk
12055413 HEF4093BT Contact Fiona for fast response stk
12055530 PBSS5320 Contact Fiona for fast response stk
12055572 BAS56 Contact Fiona for fast response stk
12055706 SAA7105H Contact Fiona for fast response stk
12055708 SAA7118EV1M5 Contact Fiona for fast response stk
12055818 BAT754 Contact Fiona for fast response stk
12055889 KTY81110 Contact Fiona for fast response stk
12055934 BC856A Contact Fiona for fast response stk
12055936 PCF8574AT3 Contact Fiona for fast response stk
12056932 BSH105 Contact Kasper for fast response stk
12057274 PDTB123YT Contact Kasper for fast response stk
12057287 BSP130 Contact Kasper for fast response stk
12057381 BAS16 Contact Kasper for fast response stk
12057666 BAS21 Contact Kasper for fast response stk
12057997 BZX284C10 Contact Kasper for fast response stk
12057998 BZX284C36 Contact Kasper for fast response stk
12058001 BZX284C9V1 Contact Kasper for fast response stk
12058397 BAS4004 Contact Kasper for fast response stk
12058525 BAS45AL Contact Kasper for fast response stk
12058528 BFT46 Contact Kasper for fast response stk
12058581 BZV49C13 Contact Kasper for fast response stk
12058638 BSP52 Contact Kasper for fast response stk
12058640 BCX5216 Contact Kasper for fast response stk
12058663 BAT54C Contact Kasper for fast response stk
12058684 BCX5516 Contact Kasper for fast response stk
12058697 BZV55C4V3 Contact Kasper for fast response stk
12058821 BAP6403 Contact Kasper for fast response stk
12058900 BAV70 Contact Kasper for fast response stk
12058974 74AHC08D Contact Kasper for fast response stk
12058976 74AHCT1G04GV Contact Kasper for fast response stk
12058989 74HC14D Contact Kasper for fast response stk
12058991 74HC14PW Contact Kasper for fast response stk
12058993 74HC240D Contact Kasper for fast response stk
12058994 74HC244D Contact Kasper for fast response stk
12058996 74HC4046AD Contact Kasper for fast response stk
12058999 74HC573D Contact Kasper for fast response stk
12059004 74HCT02D Contact Kasper for fast response stk
12059009 74HCT245D Contact Kasper for fast response stk
12059019 74LVC02AD Contact Kasper for fast response stk
12059042 BAT754A Contact Kasper for fast response stk
12059181 BC846B Contact Kasper for fast response stk
12059183 BC847 Contact Kasper for fast response stk
12059194 BZX84C15 Contact Kasper for fast response stk
12059196 BZX84C27 Contact Kasper for fast response stk
12059197 BZX84C2V4 Contact Kasper for fast response stk
12059211 BZX84C75 Contact Kasper for fast response stk
12059212 BZX84C9V1 Contact Kasper for fast response stk
12059229 BZV85C33 Contact Kasper for fast response stk
12059622 LPC2365FBD100551 Stock
18078343 PN5472A2EV/C20803 NFC Microcontroller_PN5472A2EV/C20803_PCE
27662741 BF1108R,215 DISC-Diode
27662840 GTL2014PW INTERFACE IC-(general)
27662975 PDTC143XE,115 DISC-Transistor
42045239 1PS70SB82
42045547 74AHC1G08GW125
42045551 74LVC1G07GV
42045722 BZX384-B3V3115
42046239 HEF4066BPN
42046664 P80C552IBA
42046666 P89V664FBC
42046675 PCF2127AT/1
42046696 PRLL4001
60179371 PDTC123YU.115
60179381 BC857BW
60179384 PDTC143EU115
60179385 PDTC143EU
60179396 BC817- 40
60179397 BCV47
60179401 BC857B.215
60179403 PMBTA42
60179406 BF822
60179415 PDTC143ZT
60179420 BCP51
60179423 BCP6916
60179431 BCX51-16
60179433 BC846BF
60179459 BAV70W
60179461 BAV23
60179463 BAV70
60179477 PMEG2005AEA
60179482 BAT54A
60179491 BZD27C56
60179495 BZV55-C6V2
60179499 BZV55-C24V
60179500 BZV55C24
60179505 BZX84J-C3V3
60179506 BZX84C3V9
60179507 BZX84J-C5V1
60179508 BZX84C5V6
60179510 BZX84C6V8
60179512 BZX84J-C9V1
60179515 BZX84C18
60179531 BYD17D
60179532 BYD37D
60179608 BZX284-C4V7
60179669 N74F32D
60179670 74F32D
60179719 ISP1106DH
60179745 LS1046ASE8Q1A
60179843 MC33PF8100EAES
60179866 NX5P3090UKZ
60180055 SA56004ED 118
60180826 74LVC373AD
60180853 PCA9544APW
60180854 PCA9500PW
60180884 74LVC1G19GW
60180897 PCA9535PW
60180981 74LVC06AD
60180983 A7102CGUK/T0B0494
60181001 BC860C215
60181066 BZX84-C30,215
60181067 BZX84-C51,215
60181069 BT148W-600R
60181099 PESD5V0X1BL
60181200 SA639DH/01
60181203 LPC2114FBD64/01
60181490 SAA7173HLV203
60182061 74AHC573PWT
60182238 74LVC1G04GV125
60182254 74LVC08AD,112
60182488 74HC74N652
60182498 PCF8575TS
60182521 74AUP1G02GW
60182526 74HCT14D
60182539 SA602AN
60183263 SAA7173HL203
60184378 LM75ADGT
60184909 MCIMX6QP7CVT8AB
60185977 74ALVC16425DGG
60185997 PCF8563T/F4,112
60187693 BAT54CWTR
60187697 N74F656ADT
60187698 BSN20TR
60189322 LPC54S608JBD208 E100
60189323 PNEV512B 699
60189324 PMV100XPEA
60189325 IMX8XMIPI4CAM
60189427 74HCT4067D
60191191 BSN20215
60191192 BCP6916115
60192736 TZA3012HW/N1
60192737 TZA3017HW/N1
60196180 3000042.0
60196190 3042857.0
60196193 3070143.0
60196204 3120009.0
60196205 3120047.0
60196209 3122857.0
60196211 3130042.0
60196214 3130822.0
60196223 3150001.0
60196228 3160051.0
60196231 3160069.0
60196239 3320004.0
60196241 3320848.0
60196267 4000017.0
60196269 4000023.0
60196271 4000070.0
60196285 4020026.0
60196290 4021052.0
60196298 4040156.0
60196302 4050062.0
60196306 4050124.0
60196311 4060033.0
60196312 4060039.0
60196313 4060052.0
60196314 4060056.0
60196316 4060068.0
60196318 4060092.0
60196321 4060118.0
60196337 4132017.0
60196338 4132037.0
60196339 4134017.0
60196416 4340047.0
60196470 5070032.0
60196515 5130080.0
60196539 5130295.0
60196631 5160653.0
60196653 5180062.0
60196827 5370464.0
60197588 1.6050622E7
60197614 1.6050793E7
60197615 1.6050794E7
60197641 1.6050966E7
60197654 1.6051046E7
60197737 1.6051952E7
60197739 1.6052034E7
60197759 1.7050122E7
60197818 1.7050495E7
60197819 1.7050496E7
60197821 1.7050499E7
60197852 1.7050764E7
60197953 1.8160123E7
60197957 1.8160289E7
60198249 4.79150003E8
60198848 103-0018-000
60199023 1210-0002
60199042 1213-0024
60199302 2205-00740
60199312 221-0027052
60199334 221-0038516
60199339 221-0038963
60199351 2218-06020
60200074 479150-003
60201100 909-0007501
60201663 DGI16051952LF
60201665 DGI16052068NLF
60202760 TI02070
60202780 TSI01527