Inventory for NXP
Id Model Number Description
2059388 453654-JGR REEL
2059389 P374LV C2G126DP,125 REEL
2059390 P7041147C601 REEL
10351724 568-1958-1-ND
10351725 74HCT238D
10351726 74LVC2G66DC-G
10351727 BC856BT,115
10351728 BFG541,115
10351729 BZB784-C12,115
10351730 BZX84J-B18,115
10351731 CTL2002DC,125
10351732 ISP1105BS-T
10351733 PBSS304PX,115
10351734 PCA9501BS-T
10351735 PCF8563TS/4,118
10351736 PHD36N03LT,118
10351737 PMEG2005AEL
10351738 PMEG3002AEL,315
10351739 SAA7120HB
10351740 SC16C650BIBS,151
10351741 AERO4228EL1UM
10351742 AERO4228EL/1R
10351743 BB202+115
10351744 74AUP2GU04GW
10351745 74ALVT16374DGG,518
10351746 IP4281CZ10
10351747 PN65KHN1/C203018
10351748 SAA7136E/1/G
10351749 2403-260-00001-B20
10351750 2403-260-00001-CERB2
10351751 2403 263 00052
10351752 PCA9541AD/03+112
10351753 SCC2691AC1D24
10351754 BSR19A+215
10351755 BZB784-C7V5
10351756 PBSS5350T T/R
10351757 PMBF170
10351758 9340 111 30115
10351759 PHD36N03LT+118
10351760 74LVC2G06GV
10351761 IP4280CZ10
10351762 ISP1505CBS-S
10351763 PCA9551PW
10351764 IP4058CX8/LF
10351765 IP4058CX8/LF+135
10351766 TDA9886TS/V4+118
10351767 PCA9555PW
10351768 BFG425W+115
10351769 TEA5761UK1N3/S
10351770 TDA8034HN
10351771 74HCT1G14GW
10351772 BCP69
10351773 LPC1111FHN33/101
10351774 PMEG6002EB115
10351775 74LV595PW
10351776 BLF6G27-10
10351777 74LVC4245APW,118
10351778 IP4047CX6/LF
10351779 LM3671MFX-ADJ
10351780 DS25CP152TSQ
10351781 PCA9554ADCK0255
10351782 LMX2336LTM
10358163 BZA462A
10470598 P89C668HBA
12051689 BFS17W Contact Vicky for fast response stk
12051777 BAS516 Contact Kasper for fast response stk
12051795 BBY5803W Contact Vicky for fast response stk
12051808 BAS7007 Contact Vicky for fast response stk
12051839 BC857BW Contact Vicky for fast response stk
12051846 PCA9540BDP Contact Vicky for fast response stk
12051847 BAV99W Contact Vicky for fast response stk
12052506 PEMB13 Contact Jon for fast response stk
12053599 HEF4077BT Contact Jon for fast response stk
12053726 MFRC52201HN1 Contact Jon for fast response stk
12053759 BZV55B6V2 Contact Jon for fast response stk
12053763 BZV55C8V2 Contact Jon for fast response stk
12053959 74AHC1G08GV Contact Jon for fast response stk
12054030 74HCT365D Contact Jon for fast response stk
12054148 BC847C Contact Jon for fast response stk
12054168 PCF8574P Contact Fiona for fast response stk
12054169 BC857C Contact Jon for fast response stk
12054170 PCF8583T5518 Contact Jon for fast response stk
12054171 BC859C Contact Jon for fast response stk
12054232 TDA9820T Contact Jon for fast response stk
12054532 SAA1064 Contact Fiona for fast response stk
12055156 BCV26 Contact Fiona for fast response stk
12055191 BZX284C39 Contact Fiona for fast response stk
12055413 HEF4093BT Contact Fiona for fast response stk
12055530 PBSS5320 Contact Fiona for fast response stk
12055572 BAS56 Contact Fiona for fast response stk
12055706 SAA7105H Contact Fiona for fast response stk
12055708 SAA7118EV1M5 Contact Fiona for fast response stk
12055818 BAT754 Contact Fiona for fast response stk
12055889 KTY81110 Contact Fiona for fast response stk
12055934 BC856A Contact Fiona for fast response stk
12055936 PCF8574AT3 Contact Fiona for fast response stk
12056932 BSH105 Contact Kasper for fast response stk
12057274 PDTB123YT Contact Kasper for fast response stk
12057287 BSP130 Contact Kasper for fast response stk
12057381 BAS16 Contact Kasper for fast response stk
12057666 BAS21 Contact Kasper for fast response stk
12057997 BZX284C10 Contact Kasper for fast response stk
12057998 BZX284C36 Contact Kasper for fast response stk
12058001 BZX284C9V1 Contact Kasper for fast response stk
12058397 BAS4004 Contact Kasper for fast response stk
12058525 BAS45AL Contact Kasper for fast response stk
12058528 BFT46 Contact Kasper for fast response stk
12058581 BZV49C13 Contact Kasper for fast response stk
12058638 BSP52 Contact Kasper for fast response stk
12058640 BCX5216 Contact Kasper for fast response stk
12058663 BAT54C Contact Kasper for fast response stk
12058684 BCX5516 Contact Kasper for fast response stk
12058697 BZV55C4V3 Contact Kasper for fast response stk
12058821 BAP6403 Contact Kasper for fast response stk
12058900 BAV70 Contact Kasper for fast response stk
12058974 74AHC08D Contact Kasper for fast response stk
12058976 74AHCT1G04GV Contact Kasper for fast response stk
12058989 74HC14D Contact Kasper for fast response stk
12058991 74HC14PW Contact Kasper for fast response stk
12058993 74HC240D Contact Kasper for fast response stk
12058994 74HC244D Contact Kasper for fast response stk
12058996 74HC4046AD Contact Kasper for fast response stk
12058999 74HC573D Contact Kasper for fast response stk
12059004 74HCT02D Contact Kasper for fast response stk
12059009 74HCT245D Contact Kasper for fast response stk
12059019 74LVC02AD Contact Kasper for fast response stk
12059042 BAT754A Contact Kasper for fast response stk
12059181 BC846B Contact Kasper for fast response stk
12059183 BC847 Contact Kasper for fast response stk
12059194 BZX84C15 Contact Kasper for fast response stk
12059196 BZX84C27 Contact Kasper for fast response stk
12059197 BZX84C2V4 Contact Kasper for fast response stk
12059211 BZX84C75 Contact Kasper for fast response stk
12059212 BZX84C9V1 Contact Kasper for fast response stk
12059229 BZV85C33 Contact Kasper for fast response stk
12059622 LPC2365FBD100551 Stock
18078343 PN5472A2EV/C20803 NFC Microcontroller_PN5472A2EV/C20803_PCE
27662741 BF1108R,215 DISC-Diode
27662840 GTL2014PW INTERFACE IC-(general)
27662975 PDTC143XE,115 DISC-Transistor
42045239 1PS70SB82
42045547 74AHC1G08GW125
42045551 74LVC1G07GV
42045722 BZX384-B3V3115
42046239 HEF4066BPN
42046664 P80C552IBA
42046666 P89V664FBC
42046675 PCF2127AT/1
42046696 PRLL4001
48759555 BC857BW
48759557 PDTC143EU115
48759558 PDTC143EU
48759569 BC817- 40
48759570 BCV47
48759575 PMBTA42
48759578 BF822
48759585 PDTC143ZT
48759590 BCP51
48759593 BCP6916
48759601 BCX51-16
48759602 BC846BF
48759621 BAV70W
48759634 PMEG2005AEA
48759644 BZD27C56
48759649 BZV55-C24V
48759650 BZV55C24
48759655 BZX84J-C3V3
48759656 BZX84C3V9
48759658 BZX84C6V8
48759660 BZX84J-C9V1
48759663 BZX84C18
48759675 BYD17D
48759676 BYD37D
48759733 BZX284-C4V7
48759789 N74F32D
48759790 74F32D
48759837 ISP1106DH
48759864 MK22FX512VLH12
48760841 74LVC373AD
48760867 PCA9544APW
48760868 PCA9500PW
48760901 74LVC1G19GW
48760914 PCA9535PW
48761004 74LVC06AD
48761006 A7102CGUK/T0B0494
48761025 BC860C215
48761093 BZX84-C30,215
48761094 BZX84-C51,215
48761096 BT148W-600R
48761127 PESD5V0X1BL
48761229 SA639DH/01
48761232 LPC2114FBD64/01
48761529 SAA7173HLV203
48762070 74AHC573PWT
48762199 74LVC1G04GV125
48762215 74LVC08AD,112
48762464 74HC74N652
48762474 PCF8575TS
48762497 74AUP1G02GW
48762502 74HCT14D
48762512 SA602AN
48762735 SA605DK-01-112
48763369 SAA7173HL203
48765389 LM75ADGT
48766072 MCIMX6QP7CVT8AB
48767245 74ALVC16425DGG
48767262 PCF8563T/F4,112
48767265 SC16C754BIB80
48768835 BAT54CWTR
48768840 BSN20TR
48768852 N74F656ADT
48770233 74HCT4067D
48772078 BCP6916115
48772079 BSN20215
48774066 TZA3017HW/N1
48774070 TZA3012HW/N1
48778210 3042857.0
48778212 3070143.0
48778223 3120009.0
48778224 3120047.0
48778229 3130042.0
48778232 3130822.0
48778239 3150001.0
48778244 3160051.0
48778247 3160069.0
48778255 3320004.0
48778256 3320848.0
48778275 4000017.0
48778288 4020026.0
48778297 4040156.0
48778302 4050124.0
48778307 4060033.0
48778308 4060039.0
48778310 4060068.0
48778312 4060092.0
48778315 4060118.0
48778327 4132017.0
48778328 4132037.0
48778329 4134017.0
48778387 4340047.0
48778437 5070032.0
48778480 5130080.0
48778505 5130254.0
48779462 1.6050622E7
48779487 1.6050793E7
48779488 1.6050794E7
48779517 1.6050966E7
48779530 1.6051046E7
48779619 1.6051952E7
48779621 1.6052034E7
48779642 1.7050122E7
48779704 1.7050495E7
48779705 1.7050496E7
48779707 1.7050499E7
48779739 1.7050764E7
48779841 1.8160123E7
48779845 1.8160289E7
48780150 4.79150003E8
48780711 103-0018-000
48780845 1210-0002
48780864 1213-0024
48781097 2205-00740
48781107 221-0027052
48781129 221-0038516
48781134 221-0038963
48781143 2218-06020
48781369 3218-06050
48781966 479150-003
48783202 909-0007501
48783909 DGI16051952LF
48783911 DGI16052068NLF
48785036 TI02070
48785054 TSI01527
48785057 TSI02242